ODLUKA o visini i kriteriju bespovratnih potpora studentima s područja Općine Zdenci

Na temelju članka 32. Statuta Općine Zdenci (“Službeni glasnik” broj 07/09. i 08/09.), Općinsko vijeće Općine Zdenci, na svojoj 24. sjednici, održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donosi


ODLUKU o visini i kriteriju bespovratnih potpora studentima s područja Općine Zdenci


I.

Općinsko vijeće Općine Zdenci donosi Odluku o dodjeli bespovratnih potpora studentima s područja Općine Zdenci.

II.

Natječaj za dodjelu bespovratnih potpora provodi Jedinstveni upravni odjel uz odobrenje načelnika Općine Zdenci.

III.

Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

  • Da su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području općine Zdenci,
  • Da imaju status redovnog studenta, da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito, u roku. Bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu .
  • Da ukupni prihod (prihod s osnova radnog odnosa, prihod od mirovine, katastarski kao i drugi prihodi) po članu domaćinstva ne prelazi 1.500,00 kn mjesečno,

Potpore se neće isplaćivati studentima ako obitelj studenta ima nepodmirenih obveza prema Općini Zdenci po bilo kojem osnovu.

IV.

Uz zamolbu za dodjelu bespovratne potpore studenti prilažu:

Presliku osobne iskaznice,

Potvrdu fakulteta o upisu i o statusu redovnog studiranja,

Uvjerenje Porezne uprave o prihodima za svakog člana kućanstva za prethodnu godinu,

Uvjerenje o broju članova kućanstva (izjava)

Presliku indeksa i prijepis ocjena prethodne godine studija ili preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ( za studente upisane u prvu godinu studija ).

V.

Bespovratna potpore studentima za akademsku godinu isplaćivat će se u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.

Roditelji gore imenovanih studenata, prije početka isplate sredstava, moraju potpisati Izjavu da ne primaju potpore iz drugih izvora.

VI.

Pravo na dodjelu bespovratnih potpora imaju svi studenti koji ispunjavaju uvjete iz ove Odluke.

Broj potpora nije ograničen.

Odobrene potpore odnose se na tekuću akademsku godinu te se ne odnose na narednu godinu.

VII.

Bespovratne potpore studentima počet će se isplaćivati od početka akademske godine pa nadalje i to svim podnositeljima zahtjeva koji dostave traženu dokumentaciju do 01. studenog 2011. godine. Ostalim podnositeljima zahtjeva, bespovratne potpore isplaćivat će se od mjeseca kada dostave traženu dokumentaciju.

VIII.

Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku” Općine Zdenci.

Klasa: 604-01/12-01/01

Ur.broj: 2189/15-01/12-01

U Zdencima, 19. rujna 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZDENCI

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Zdenko Tajz

Menu Title
Skip to content