ODLUKA o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola s područja Općine Zdenci u učeničkim domovima

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11., članka 7. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Zdenci i članka 32. Statuta Općine Zdenci (“Službeni glasnik” broj 07/09. i 08/09.), Općinsko vijeće Općine Zdenci, na svojoj 24. sjednici, održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donosi

ODLUKU

o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola s područja Općine Zdenci u učeničkim domovima


I.

Općinsko vijeće Općine Zdenci, na prijedlog načelnika Općine Zdenci, razmatralo je mogućnost sufinanciranja troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima i sukladno tome donosi Odluku o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima.

II.

Svim učenicima koji su korisnici smještaja u učeničkim domovima Općina Zdenci mjesečno će sufinancirati 100,00 kuna.

Kao dokaz u svezi smještaja, potrebno je Općini dostaviti Potvrdu o smještaju u učenički dom i Potvrdu škole o upisu.

Roditelji gore imenovanih učenika, prije početka isplate sredstava, moraju potpisati Izjavu da ne primaju potpore za troškove smještaja učenika srednjih škola iz drugih izvora.

III.

Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku” Općine Zdenci.

Klasa: 550-01/12-01/02

Ur. broj: 2189/15-03-12-01

U Zdencima, 19. rujna 2012. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZDENCI

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Zdenko Tajz

Menu Title
Skip to content