Ciljane izmjene prostornog plana uređenja općine Zdenci

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZDENCI
Jedinstveni Upravni odjel općine Zdenci

KLASA: 350-02/12-02/04
URBROJ: 2189/15-02/12-07

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ((NN RH 76/07, 38/09,55/11 i 90/11, 50/12) i Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zdenci, KLASA: 350-02/12-01/01, UR.BROJ: 2189/15-01/12-02, od 30. lipnja 2012. godine, Načelnik Općine Zdenci objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ZDENCI

 

I.

Objavljuje se javna rasprava o prijedloguCiljanih izmjena i dopuna PPUO Zdenci (u
daljnjem tekstu: Prijedlog plana). Prijedlog plana utvrđen je Odlukom o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zdenci, KLASA: 350-02/12-01/01, UR.BROJ: 2189/15-01/12-02, od 30. lipnja 2012. godine.

Prijedlog plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela plana i sažetka za javnost.

II.

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Zdenci trajati će 8 dana, počevši od 27.11. 2012. godine.

III.

Prijedlog plana izložen je javnom uvidu za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama općine Zdenci, Braće Radića 5, Zdenci, svakog radnog dana od 8,00 do14,00 sati.

IV.

Nositelj izrade i izrađivač plana održati će javno izlaganje o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna PPUO Zdenci dana 04.12.2012. godine u 10,00 sati, u Muzejsko-galerijski prostoru, Hrvatskih branitelja 2.

V.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave :
– upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana,

  • dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • predati u pisanom obliku u općini Zdenci ili dostaviti poštom na adresu: Općina Zdenci, Braće Radića 5, Zdenci, i to zaključno s 04.12.2012. godine.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

NAČELNIK

 Mato Barukčić

 

Menu Title
Skip to content