Dokumentacija za prekrivanje krovišta Društvenog doma Kutovi

N A T J E Č A J

bagatelne nabave za izvođenje poslova

prekrivanja krovišta Društvenog doma u Kutovima

I

1. Raspisuje se Natječaj bagatelne nabave za izvođenje poslova prekrivanja krovišta Društvenog doma u Kutovima.

2. Ugovor će se sklopiti za izvođenje poslova iz točke 1. ovog Natječaja.

3. Posao se nudi po priloženom Troškovniku, koji se može preuzeti u Općini Zdenci ili na web stranicama Općine Zdenci.

Preuzimanje obrazaca može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Zdenci, Braće Radića 5 svakog radnog dana u vremenu od 8-14 sati.

4. Cijenu je potrebno upisati u obrazac Troškovnika, iznose izraziti bez PDV-a, a sveukupno za grupu s PDV-om,

5. Ponuda treba sadržavati način i rokove plaćanja za izvršeni posao i rok važenja ponude.

6. Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:

– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti traženih u natječaju (obrtnica/izvod iz sudskog registra),

– potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim porezima, doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugim državnim davanjima za zadnji mjesec prije objave Javnog natječaja,

– pisano jamstvo za ozbiljnost ponude,

– izjavu o nepromjenjivosti cijena,

– dokaz službe računovodstva općine Zdenci da nema financijskih dugovanja prema općini Zdenci.

Sve navede isprave dostavljaju se u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

II

Pisane ponude s punim nazivom i adresom ponuditelja u zapečaćenoj omotnici s naznakom“NE OTVARATI-KROVIŠTE KUTOVI»dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel općine Zdenci, Zdenci, Braće Radića 5, 33513 Zdenci, neposredno ili poštom zaključno s 20.03.2013. godine, do 12,00 sati.

Povjerenstvo će ponude otvarati 20.03.2012. godine na adresi i prostorijama naručitelja u 12,00 sati. Otvaranju mogu biti nazočni ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.

Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog natječaja neće se uzeti u razmatranje.

III

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Načelnik Općine Zdenci, na prijedlog Povjerenstva.

IV

Načelnik Općine Zdenci zadržava si pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu te poništiti Natječaj bez ikakvih obveza, objašnjenja i odgovornosti prema ponuditeljima.

V

Sve dodatne obavijesti o Natječaju mogu se dobiti svakog radnog dana u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zdenci, od 8-14 sati ili na telefon 033 646-000. 

PREKRIVANJE KROVIŠTA DRUŠTVENI DOM KUTOVI

TROŠKOVNIK Krovište Dom Kutovi

Menu Title
Skip to content