JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE ZDENCI ZA 2015. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ZDENCI
NAČELNIK

Klasa: 402-08/14-02/05
Urbroj: 2189-15/14-02/01
Zdenci, 01. 10. 2014. godine.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Zdenci („Službeni glasnik“ Općine Zdenci broj 02/13.) Načelnik Općine Zdenci, objavljuje

JAVNI POZIV

UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA

IZ PRORAČUNA OPĆINE ZDENCI ZA 2015. GODINU

 I

            Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, vatrogastva i druge udruge s područja općine Zdenci, koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Zdenci, da prijave svoje programe za 2015. godinu.

II

            Programi se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, a nalazi se na internetskim stranicama Općine Zdenci.

Prijavnicu je potrebno u cijelosti popuniti sa svim podacima koji se traže.
Svaka prijavnica mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.

Udruge koje nisu registrirane u registru neprofitnih organizacija (RNO broj) ili nemaju valjanu dokumentaciju o registraciji, ne mogu sudjelovati u ovom Javnom pozivu i ne mogu biti financirane iz Proračuna Općine Zdenci za 2015. godinu.
Uz popunjenu prijavnicu je obvezno priložiti presliku važećeg Rješenja o upisu u  Registar udruga Republike Hrvatske.

III

            Prijavnice se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zdenci na adresu:

Općina Zdenci, Braće Radića 5, 33513 Zdenci, zaključno do 17.10.2014. godine do 14:00 sati.

Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijavnice neće se uzimati u razmatranje prilikom odobravanja programa.

IV

            Izbor programa smatra se usvojenim istovremenim usvajanjem Proračuna Općine Zdenci za 2015. godinu, na temelju prijedloga kojega će utvrditi načelnik Općine Zdenci sukladno planiranim proračunskim sredstvima za 2015. godinu.

V

            Kriteriji za izbor programa su slijedeći:

1. Značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području Općine Zdenci,
2. Kvaliteta ponuđenog programa,
3. Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja (vlastita sredstva, županijski proračun, državni proračun, fondovi…),
4. Sudjelovanje mladih u programu,
5. Poštivanje preuzetih obveza u realizaciji dosadašnjih programa,
6. Poštivanje pravodobnog izvještavanja o realizaciji ranije provedenih programa i izvještavanja o utrošku proračunskih sredstava,
7. Prednost imaju programi čiji su rezultati u protekloj godini pokazali posebnu vrijednost i koji su u cijelosti realizirani.

 VI

            Udruge koje će sudjelovati u ovom Javnom pozivu, kao i svi zainteresirani građani informaciju o izboru programa i visini dodijeljenih sredstava udrugama dobit će putem javno objavljenog Proračuna Općine Zdenci za 2015. godinu, te odgovarajućih programa i odluka objavljenih na internetskim stranicama Općine Zdenci i u “Službenom glasniku Općine Zdenci”.

 VII

            Ovaj Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Zdenci, na Oglasnoj ploči Općine Zdenci i putem medija.

 OPĆINA ZDENCI

                                                                                                                                        NAČELNIK

Tomislav Durmić

Prijava za javne potre Općine Zdenci za 2015. godinu

Menu Title
Skip to content