ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Pod predsjedanjem Vidice Kovačević, predsjednice općinskog vijeća općine Zdenci, održana je  27.11.2014. u muzejsko galerijskom prostoru 12. Sjednica Općinskog vijeća na koju se od ukupno jedanaest članova vijeća odazvalo njih šest. Budući da se pozivu nisu odazvali vijećnici HDSSB-a, a svoj nedolazak nisu obrazložili, nakon utvrđenog broja prisutnih vijećnika, dakle potrebne većine, sjednica je započela u 19 sati i 15 minuta.

Na početku sjednice minutom šutnje odana je počast nedavno preminulom vijećniku HDSSB-a Miroslavu Božiću, a zatim je predložen i usvojen dnevni red od 27. točaka.

Prva točka dnevnog reda bilo je Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata  vijećnika u Općinskom vijeću općine Zdenci Miroslava Božića čiji je mandat prestao uslijed smrti. Miroslava Božića zamjenjivat će, prema obavijesti HDSSB-a, Dalibor Stanisavljević. Zaključak Mandatne komisije je  prihvaćen i bit će objavljen u Službenom glasniku općine Zdenci.

Nakon aktualnih pitanja vijećnika i usvajanja izvatka iz zapisnika sa protekle sjednice na dnevnom redu  bilo je izvješće o realizaciji Proračuna općine Zdenci za razdoblje 01. siječnja do30. rujna 2014.godine prema kojem su ostvareni prihodi 3.051.028,34 kune ili 98 % u odnosu na plan, rashodi 1.997.313,17 kuna ili 64 %  od planiranih, te razlika prihoda nad rashodima od 1.053.715,17 kuna, što u konačnici, nakon manjka prihoda prenesenog iz protekle godine u iznosu od 273.740,96 kuna, čini višak prihoda u izvještajnom razdoblju od 779.974,21 kunu.

Ostvareni višak prihoda u navedenom razdoblju bio je razlog da se ide u izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu pa su tako planirani prihodi za 2014. godinu u iznosu od 3.105.000,00 povećani za 832.882,00 kuna i plan prihoda proračuna za 2014. godinu  nakon izmjene iznosi  3.927.882,00 kuna. Povećanje prihoda i izmjene proračuna, kako je naglasio načelnik, rezultat su naplaćenih prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i kamata  iz ranijih godina po sudskoj presudi, povećanih prihoda od legalizacije, korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina te naplaćenog doprinosa za iskorištavanje šuma.

Prijedlog Proračuna  općine Zdenci za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. također su bili tema rasprave ove sjednice. Prihodi za 2015. godinu planirani su u iznosu od 3.036.600,00 kuna, projekcije prihoda proračuna za 2016. godinu iznose 3.066,966,00 kuna  a za 2017.godinu 3.097.332,00 kuna. Ovaj prijedlog Plana proračuna  je razvojan, socijalno osjetljiv, a vjerujem i ostvariv , prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen proračun općine Zdenci odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura  postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj općine Zdenci ,naglasio je, između ostalog, u svom obrazloženju Prijedloga Proračuna za 2015. načelnik Tomislav Durmić i uz to napomeno da se na rashode poslovanja u 2015. planira utrošiti 2.071.265,00 kuna ili 68,21 % a za nabavu nefinancijske imovine 965.335,00 kuna ili 31,79 % ukupnih rashoda i izdataka. U Proračunu za 2015. godinu općina Zdenci osigurala je dio svoje obveze za  nastavak projekta izgradnje kanalizacije . U  2015. godini započet će izgradnja zdravstvene ambulante u Zdencima a očekuje se i konačno ishođenje potrebne dokumentacije i početak izgradnje mrtvačnice u mjestu Donje Predrijevo.

 

Pored usvojenih Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom ,učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona, analizi stanja i smjernica u sustavu zaštite i spašavanja ,odabiru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih usluga na području općine Zdenci na vijeću je, na prijedlog Načelnika, usvojeno i nekoliko odluka socijalne naravi. Između ostalog donesena je Odluka o dodjeli novčane pomoći povodom Božića korisnicima osobne invalidnine pri Centru za socijalnu skrb u iznosu od 150,00 kuna po korisniku, korisnicima stalne pomoći evidentiranih pri Centru za socijalnu skrb novčani iznos od 100,00 kuna, te umirovljenicima s područja općine Zdenci koji primaju mirovinu do 1.500,00 kuna, novčani iznos od 100,00 po korisniku. Isto tako odlučeno je da će se  djeci od rođenja do zaključno četvrtog razreda osnovne škole  iz svih naselja općine Zdenci u povodu Božića osigurati poklon paketi.

Po prvi puta ove godine , na prijedlog Načelnika, donesena je i Odluka o bespovratnim potporama studentima za akademsku 2014./2015. godinu  u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, a bespovratne potpore ostvaruju svi redovni studenti  bez obzira na cenzus-visinu primanja po članu kućanstva.

 

Na osobni zahtjev dr.med. Željke Perić-Sekulić prihvaćeno je razrješenje od usluge obavljanja mrtvozorenja, a za utvrđivanje nastupa smrti,vrijeme i uzrok smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove na području općine Zdenci imenuju se  Ivana Grgurić i Željka Starčević iz Slatine.

Poslovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine Zdenci Odlukom Općinskog vijeća donesenom također na ovoj sjednici,dodjeljuju se trgovačkom društvu Papuk d.o.o. Orahovica.

Sve točke dnevnog reda o kojima se vodila rasprava na ovoj sjednici izglasane su jednoglasno sa šest glasova  vijećnika prisutnih na sjednici, budući da vijećnici HDSSB-a nisu sudjelovali u donošenju ovih odluka i sjednici nisu prisustvovali.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Menu Title
Skip to content