ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ZDENCI

Dana 26.02.2014. u Muzejsko galerijskom prostoru održana je 13. sjednica Općinskog vijeća općine Zdenci na koju se od 11 odazvalo 10 članova Općinskog vijeća. Prisegom je na samom početku svoj mandat u vijeću započeo vijećnik HDSSB-a Dalibor Stanisavljević .

Nakon aktualnih pitanja vijećnika i usvajanja zapisnika sa protekle sjednice na dnevnom redu bilo je izvješće o realizaciji Proračuna općine Zdenci za 2014. godinu, prema kojem su ostvareni prihodi u iznosu od 4.410.087,00 kuna, što je 1,12 % više u odnosu na planirane ,rashodi 3.721.046,00 kuna te višak prihoda od 669.041,00 kuna.

Ukupne prihode poslovanja za 2014. godinu čine:

Prihodi od poreza u iznosu od 787.469,00 kuna

Prihodi na ime pomoći unutar proračuna 371.199,00

Prihodi od imovine 2.293.518,00

Prihodi po posebnim propisima 927.736,00

Prihodi od donacija 17.000,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.165,00

Nešto veći prihodi, ostvareni u odnosu na plan, nastali su iz razloga što su sredstva za naknadu štete od poplave u 2014. godini pristigla na samom kraju godine u iznosu od 593.630,00 kuna za što su i isplaćena.

Ostvarene rashode za 2014. godinu čine:

Rashodi poslovanja u iznosu od 2.648.222,00 kune

Rashodi na nabavu nefinancijske imovine 1.072.824,00

U rashodima poslovanja sadržani su:

Rashodi za zaposlene u iznosu od 357.246,00 kuna

Materijalni rashodi u iznosu od 792.898,00

Financijski rashodi u iznosu od 12.771,00

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 24.895,00

Tekuće pomoći –troškovi vrtića 243.533,00

Naknade građanima i kućanstvima 228.393,00

Tekuće donacije 394.856,00

Naknade za štete od poplave 593.630,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ili ulaganja odnose se na:

Zemljište 19.330,00 kuna

Građevinske objekte 846.637,00

Postrojenja i opremu 206.857,00

Iz navedenog vidljivo je da je u poslovanju za 2014. godinu općina Zdenci ostvarila višak prihoda u iznosu od 689.041,00 kuna iz kojeg je nadoknađen manjak prihoda poslovanju za 2013. godinu u iznosu od 273.741,00 a preostali iznos od 415.300,00 kuna prenosi se u 2015. kao višak prihoda.

Ukupna vrijednost imovine Općine Zdenci na dan 31.12.2014. iznosi 25.176.068,00 kuna od čega je vrijednost nefinancijske imovine 19.450.177, a financijske 5.725.8941,00 kuna. Potraživanja na dan 31.12.2014. godine iskazana su u iznosu od 1.897.441,00 kuna, dionice i udjeli u trgovačkim društvima iznose 3.828.450,00 kuna, obveze iznose 587.996,00 kuna od kojih je obveza prema PP Orahovici iznos od 470.440,13 kuna, budući da su uložili žalbu na sudsko rješenje o izmirenju svojih dugovanja iz ranijih godina. Stanje novčanih sredstava na žiro računu posljednjim danom u 2014. godini iznosilo je 921.645,00 kuna. Općina Zdenci se u 2014. godini nije zaduživala, uredno je i na vrijeme izmirivala sve svoje obveze i poduzimala sve potrebne radnje radi naplate svojih prihoda.

Ovakva realizacija ili ostvarenje Proračuna općine Zdenci za 2014. godinu prihvaćena je sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV budući da vijećnici HDSSB-a nisu podržali ovo izvješće.

Budući da je Općina Zdenci u svom poslovanju za 2014. godinu ostvarila višak prihoda od 415.299,88 kuna slijedeća točka dnevnog reda ove sjednice bila je ODLUKA o raspodjeli viška prihoda prema kojoj se sredstva raspoređuju za financiranje projekata prema Planu nabave za 2015. godinu na slijedeće pozicije:

Za nastavak izgradnje kanalizacije iznos od 262.000,00 kuna

Za vodni doprinos za kanalizaciju Bankovci iznos od 8.832,45 kuna

Za vodni doprinos za kanalizaciju Duga Međa iznos od 9.208,75 kuna

Za izgradnju staza u mjestu Slavonske Bare iznos od 60.000,00 kuna

Za izgradnju kuće oproštaja u mjestu D. Predrijevo iznos od 40.000,00 kuna

Za investicije na objektima u vlasništvu općine iznos od 35.258,68 kuna

Za ovu Odluku glasovalo je 6 vijećnika, a protiv su bili vijećnici HDSSB-a, dakle i vijećnik Dalibor Stanisavljević koji živi u mjestu Slavonske Bare.

Slijedeća točka dnevnog reda bila je Izvješće o radu Načelnika za razdoblje lipanj-prosinac 2014. koje je podnio načelnik Tomislav Durmić. U svom izvješću Načelnik je između ostalog naglasio:

Završeni su radovi na uređenju Mjesnog doma u mjestu Slavonske Bare, završena je prva faza započetog projekta izgradnje kanalizacijske mreže u Zdencima, ostaje još nešto radova oko sanacije terena, vrijednost izvršenih radova do sada je oko četiri miliona kuna. Slijedeća faza je izgradnja kolektora a vrijednost tih radova kreće se oko sedam miliona kuna i iskreno se nadam da će se radovi na ovom projektu nastaviti ,završen je elaborat za izgradnju mosta u Bankovcima gdje se započelo i sa radovima, pred završetkom je dokumentacija za proširenje mosta u Zdencima, privodi se kraju izrada dokumentacije za uređenje površinske odvodnje u naselju Kutovi. Završen je elaborat za zacjevljenje i rekonstrukciju kanala oborinske odvodnje u središtu mjesta – ispred zgrade općine, pokrenuti su a dijelom i riješeni vlasnički odnosi te pripremljeni elaborati za izgradnju kuća oproštaja u Donjem Predrijevu, Zokovom Gaju, Kutovima i Slavonskim Barama te groblja u Obradovcima. U izradi je projekt za uređenje mjesnog groblja u Zdencima. Završena je dokumentacija i pripremljen projekt za izgradnju ambulante u Zdencima čija će izgradnja započeti u 2015. godini. Dobivena je ponovno suglasnost i pravo raspolaganja zemljištem u poduzetničkoj zoni od Državnog ureda za raspolaganje državnom imovinom a nakon obavljenih razgovora došlo se i do potencijalnog ulagača.

Završen je posao oko legalizacije i certificiranja objekata u vlasništvu općine Zdenci.

Nabavljeni su kontejneri za razvrstavanje otpada i postavljeni u svih osam mjesta općine. Programom socijalne skrbi obuhvaćene su razne potpore, pomoći i subvencije troškova mještanima općine, od subvencija u troškovima stanovanja, pomoći socijalno ugroženim i invalidnim osobama, pomoći za novorođeno dijete, pomoć za nabavu ogrijeva kao i briga o umirovljenicima sa nižim mirovinama. Kroz program obrazovanja sufinanciraju se troškovi prijevoza i smještaja u domove učenika srednjih škola novčanom potporom od 500,00 kuna pomaže se svim redovnim studentima koji su podnijeli zahtjeve za ovu vrstu bespovratne pomoći.

Ovo izvješće prihvaćeno je sa 6 glasova vladajuće koalicije, a vijećnici HDSSB-a izvješće nisu prihvatili.

Na dnevnom redu ove sjednice usvojen je Program mjera i Plan obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i donesena Odluka da se sklapanjem ugovora nadzor u ovom segmentu povjeri Zavodu za javno zdravstvo Sveti Rok iz Virovitice.

Nakon obrazloženja o uvjetima zapošljavanja u programu Javnih radova donijeta je Odluka o uključivanju u Program javnih radova za 2015. godinu kroz programe u kojima će sredstva za ove izdatke biti osigurana u što većem iznosu od strane Zavoda za zapošljavanje a što manja iz sredstava Proračuna Općine Zdenci. Donesene su i Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu te mjere zaštite od požara sa Planom aktivnosti u provođenju navedenih mjera kao i Plan zaštite od požara Općine Zdenci.

Donošenjem odluke o sklapanju II Aneksa Ugovora s BIOPLIN Zdenci d. o. o. omogućuje se izgradnja proizvodnih postrojenja za proizvodnju bioplina, toplinske i električne energije u poduzetničkoj zoni.

Na sjednici je prihvaćena i informacija o odgodi održavanja izbora za mjesnu samoupravu. Izbori bi se održali u toku godine u vremenu koje bi bilo financijski najprihvatljivije o čemu će odluku donijeti Općinsko vijeće općine Zdenci.

Menu Title
Skip to content