Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zdenci

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka Načelnika Općine Zdenci o utvrđivanju Prijedloga KLASA: 350-02/15-02/02, URBROJ:, 2189/15-03/15-11, od 09.11. 2015., Jedinstveni upravni odjel Općine Zdenci

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zdenci

1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zdenci trajat će od 20. studenog do 30. studenog 2015. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna u prostorijama Općine Zdenci Braće Radića 5, Zdenci, svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati.
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 26.11.2015 godine u 10:00 sati u Muzejsko-galerijskom prostoru, Hrvatskih branitelja 2, 33513 Zdenci.

3. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi uputiti će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zdenci mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 30.11. 2015. godine na adresu Općine Zdenci, Braće Radića 5, 33513 Zdenci, odnosno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK:
Željko Vremić, mag.oec.

KLASA: 350-02/15-02/02
UR.BROJ: 2189/15-03/15-12
Zdenci, 10. studenog 2015 godine.

Menu Title
Skip to content