Održana sjednica Općinskog vijeća općine Zdenci

Vijećnici općine Zdenci, na sjednici održanoj 27.11.2015 . između ostalog, usvojili su temeljni financijski dokument – Proračun za 2016. godinu kao i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu.
U Proračunu za 2016. godinu planirani su prihodi u iznosu od 4.519.449,48 za 2017. u iznosu od 4.564.643,98 a za 2018. 4.609.838,47 kuna.

U strukturi prihoda planiranih za 2016. godinu 14,58 % ili 655.000,00 kuna su prihodi od poreza. Prihodi od pomoći iz proračuna planirani su u iznosu od 2.003.439,00 kuna i čine 44,62 % ukupnih prihoda , dok su prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.579.210,00 i čine 35,17 %. ukupno planiranih prihoda.

Ukupno planirani prihodi i primici za navedena razdoblja raspoređeni su na planirane rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine . Za 2016. godinu na materijalne rashode poslovanja planira se utrošiti 2.352.540,00 kuna ili 52,5 % a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 2.162.159,00 kuna ili 47,84 % ukupnih rashoda.

Planom razvojnih programa koji je sastavni dio Proračuna za 2016. godinu, planira se za određene programe utrošiti slijedeća financijska sredstva:

Za program izgradnje komunalne infrastrukture 2.044.909,00 kuna
Za program održavanja komunalne infrastrukture 774.358,00
Za program javnih potreba u školstvu 279.840,00
Za program javnih potreba u socijalnoj skrbi 295.500,00
Za program javnih potreba u kulturi 223.200,00
Za program javnih potreba u športu 89.909,00
Za program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti 70.000,00

Proračun za 2016. kao i projekcije za 2017. i 2018. godinu rađen je u skladu sa trenutno važećom zakonskom regulativom , pripremljen je na bazi realnih procjena i ostvarenja u prethodnom razdoblju. Proračun je kako razvojan, tako i socijalno osjetljiv,ima svoju viziju i cilj, a cilj je poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjeran razvoj općine i za očekivati je da bude i realiziran.
Jedna od točaka dnevnog reda ove sjednice bilo je i Izvješće o realizaciji Proračuna za razdoblje siječanj-rujan.2015. godine u kojem između ostalog stoji da su ukupni prihodi za navedeno razdoblje ostvareni u iznosu od 2.560.985,00 kuna,ili 68,89 % u odnosu na planirane,a rashodi 2.246300,00 kuna ili 54,35 % planiranih , te razlika-višak prihoda od 314.684,00 kuna što sa prenesenim viškom prihoda iz 2014. godine od 415.300,00 kuna čini ukupan višak prihoda od 729.984.00 kuna.

Pored ovih odluka vijećnici općine Zdenci usvojili su Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2014. godinu te donijeli nekoliko odluka o dodjeli novčanih pomoći povodom Božića prema kojima će osobe s područja općine Zdenci,korisnici osobne invalidnine, evidentirani pri Centru za socijalnu skrb primiti novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna, a korisnici stalne pomoći iznos od 100,00 kuna.

I ove godine novčanu pomoć u iznosu od 100,00 kuna, primit će svi umirovljenici s područja općine Zdenci čija mirovina ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna mjesečno, a sva djecu od rođenja do zaključno četvrtog razreda osnovne škole sa području Općine primit će Božićne poklone.

Menu Title
Skip to content