Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Zdenci

Klasa: 021-05/16-01/01 Urbroj: 2189/15-01/16-01
Zdenci, 16. ožujka 2016. god.

Na temelju članka 24. alineja 4. Odluke o poslovničkom redu Vijeća Općine Zdenci, saziva se 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci

Za dan 21. ožujka 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati

Sjednica će se održati u Muzejsko-galerijskom prostoru

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI  RED

1. Aktuana pitanja vijećnika,
2. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Proračuna Općine Zdenci za period 01.siječnja – 31. prosinca 2015. godine, s pripadajućim programima,
4. Donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2015. godine,
5. Usvajanje Izvješća o radu Načelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2015. godine,
6. Usvajanje Programa mjera i provedbenog Plana obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Zdenci u 2016. godini,
7. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o provedbi stručnog nadzora nad sistematskom preventivnom deratizacijom za područje Općine Zdenci za 2016. godinu sa Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok iz Virovitice,
8. Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača radova za provedbu deratizacije na području Općine Zdenci,
9. Donošenje Odluke o izboru izvođača radova za obavljanje komunalnih poslova, održavanje nerazvrstanih cesta I čišćenje kanala na području Općine Zdenci,
10. Donošenje Odluke o izboru izvođača radova na održavanju javne rasvjete na području Općine Zdenci,
11. Donošenje Odluke o usvajanju II izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Zdenci,
12. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu upravljanja I održavanja groblja na području Općine Zdenci,
13. Donošenje Odluke o cjeniku komunalnih usluga – prijevoza pokojnika I grobljanske usluge na području Općine Zdenci,
14. Donošenje Odluke o nabavi kolica za prijevoz pokojnika,
15. Donošenje Odluke o plaći I naknadama, te ostalim pravima Općinskog načelnika I zamjenika Općinskog načelnika Općine Zdenci,
16. Donošenje Odluke o naknadama za rad predsjednika I članova Općinskog vijeća Općine Zdenci te njegovih radnih tijela,
17. Donošenje Odluke o uključivanju u program Javnih radova u 2016. godini,
18. Donošenje Odluke o Planu aktivnosti u pripremi I provođenju mjera zaštite od požara I Program aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara u 2016. godini na području Općine Zdenci,
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2016. godini na području Općine Zdenci, Plan aktivnosti u pripremi I provođenju mjera zaštite od požara u žetvi 2016. godine,
19. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu,
20. Plan zaštite od požara Općine Zdenci,
21. Donošenje Odluke o isplati uskrsnice umirovljenicima,
22. Donošenje Odluke o dodjeli novčane pomoći povodom Uskrsa osobama s područja Općine Zdenci, korisnicima osobne invalidnine pri Centru za socijalnu skrb,
23. Donošenje Odluke o dodjeli novčane pomoći povodom Uskrsa korisnicima zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb,
24. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Zdenci kod Hypo Alpa-Adria- Bank d.d. Zagreb,
25. Zamolba – Ivo Brkić Donje Predrijevo,
26. Pismo namjere – IDM-Gradnja d.o.o. Našice.

Molimo članove Vijeća da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 646-000.

Menu Title
Skip to content