POZIV NA DOSTAVU PONUDE “IZVOĐENJE RADOVA NA NEZAVRŠENOJ JAVNOJ ZGRADI – DRUŠTVENI DOM DUGA MEĐA”

Naručitelj OPĆINA ZDENCI pokrenuo je nabavu za IZVOĐENJE RADOVA NA NEZAVRŠENOJ JAVNOJ ZGRADI – DRUŠTVENI DOM DUGA MEĐA, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Opis predmeta nabave: IZVOĐENJE RADOVA NA NEZAVRŠENOJ JAVNOJ ZGRADI – DRUŠTVENI DOM DUGA MEĐA.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): =497.133,67 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

Način izvršenja: na osnovu Ugovora

Rok izvršenja: 150 dana od stupanja Ugovora na snagu

Rok trajanja ugovora: Jednokratno

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude

Mjesto izvršenja: DOM DUGA MEĐA

Rok, način i uvjeti plaćanja: – 20% računa 30 dana od primitka valjanog računa, a – 80 % računa do 15. prosinca 2016. godine.

Račun se ispostavlja na gore naznačenu adresu Naručitelja, s naznakom na računu: „Račun za predmet nabave: “Izvođenje radova na nezavršenoj javnoj zgradi – Društveni dom Duga Međa.”
Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja, cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude sa PDV-om.

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena (uz obvezu ispunjenja navedenih uvjeta)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE DOM DUGA MEĐA

TROŠKOVNIK DOM DUGA MEĐA ZA NATJEČAJ

UGOVOR, zapisnik i drugo ZA DOM DUGA MEĐA

Menu Title
Skip to content