OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na projektu „Zaželi- Pomoć zajednici II“ na radno mjesto Koordinator projektnih aktivnosti

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na projektu „Zaželi- Pomoć zajednici II“ na radno mjesto Koordinator projektnih aktivnosti

-1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (okvirno 6 mjeseci) uz probni rad od 2 mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Te sljedeće posebne uvjete:

– gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje društvenog ili tehničkog usmjerenja
– poznavanje rada na računalu
– položen vozački ispit „B“ kategorije

Opis poslova radnog mjesta:

  • koordinacija rada zaposlenih žena s korisnicima
  • kontroliranje, praćenje i izvještavanje o radu žena s korisnicima
  • vođenje projektne dokumentacije u svezi rada žena s korisnicima
  • svi drugi poslovi po nalogu voditelja projekta
  • obavljanje i drugih poslova po nalogu pročelnika ili načelnika.

Na oglas se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Svojom prijavom na oglas kandidati daju svoju privolu da se njihovi podaci javno objave na web stranici www.opcina-zdenci.hr i oglasnoj ploči Općine Zdenci.

Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi pozove na to pravo obvezan je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao priloženim dokazima.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da državni stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
– uvjerenje/potvrda (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema) kao dokaz o radnom stažu (preslika ili izvornik),
– dokaz o poslovima koje je kandidat obavljao i to u obliku preslike ugovora o radu ili rješenja o rasporedu na radno mjesto koji sadrži opis poslova koje je kandidat obavljao ili ovjerena potvrda poslodavca s opisom poslova
– dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole, uvjerenje),
– uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu (izvornik ili preslik uvjerenja), ako kandidat ima položen ispit,
– uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od tri  mjeseca od objave oglasa),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijava na oglas sadrži: ime, prezime te adresu kandidata, broj telefona i mail adresu, naznaku da se radi o prijavi na predmetni oglas te vlastoručni potpis, uz priloge (isprave).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (isprave) navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas sukladno članku 21. ZSN-a. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, a koji će o ispunjavanju uvjeta biti obaviješteni putem mail adrese, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem te ako zadovolje na istom i putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Kandidat koji je pristupio testiranju, a tijekom testiranja odustane od istog, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te se njegova prijava smatra povučenom.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeni na web stranici Općine Zdenci www.opcina-zdenci.hr , te na oglasnoj ploči Općine Zdenci.

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na web stranici Općine Zdenci www.opcina-zdenci.hr

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Pisane prijave s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Zdenci, Školska 1, 33513 Zdenci, s naznakom „Oglas za prijam u radni odnos-Koordinator projektnih aktivnosti projekta-Zaželi-Pomoć zajednici II“ te osobnim dolaskom u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zdenci na adresi Školska 1 , 33513 Zdenci.

Osobe koje su podnijele prijavu na oglas suglasne su da Općina Zdenci obrađuje njihove osobne podatke, u svrhu provođenja postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Općina Zdenci pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj oglas, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac: OPĆINA ZDENCI

Kontakt:

  • osobni dolazak: ŠKOLSKA 1, 33513 ZDENCI
  • pisana zamolba: Školska 1, 33513 Zdenci
Menu Title
Skip to content