Oglas za radno mjesto: koordinator/koordinatorica projektnih aktivnosti

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zdenci raspisuje:

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

KOORDINATOR PROJEKTNIH AKTIVNOSTI projekta “Zaželi – Pomoć zajednici” – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 24 mjeseca uz probni rad od tri mjeseca.

Opis poslova: Kontrola rada zaposlenih žena, kontrola uspješnost provedbe, kontrola i analiza dnevnika rada, komunikacija i kontrola krajnjih korisnika.

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obaljvanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijam u službu:

  • SSS – srednja stručna sprema
  • poznavanje rada na računalu
  • položen vozački ispit B kategorije

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18).

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti:
– životopis (valstoručno potpisan)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika svjedodžbe)
– preslika vozačke dozvole
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u evidencijama HZMO-a
– potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ)
– uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)
– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenje o prijmu u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Postupak provedbe Oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici Općine Zdenci, www.opcina-zdenci.hr bit će naveden opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Zdenci, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, na adresu: Općina Zdenci, Braće Radića 5, 33513 Zdenci, s naznakom “Oglas za koordinatora projektnih aktivnosti projekta Zaželi – Pomoć zajednici”.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Menu Title
Skip to content