PROCESI

Procesi financijskog poslovanja

FP1 Proces izrade i donošenja proračuna

FP2 Proces stvaranja ugovornih obveza

FP3 Proces izrada plana razvojnih programa

FP4 Proces rješavanje prigovora

FP5 Proces rada s tijelima mjesne samouprave

Procesi financijskog upravljanja

FU1 Proces izrade izjave o fiskalnoj odgovornosti

FU2 Proces otkrivanja, postupanja i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proraču

FU3 Proces poslovno odlučivanje – razina Općinsko vijeće (redovno i izvanredno)

FU4 Proces poslovno odlučivanje – razina Načelnik (redovno, izvanredno)

FU5 Proces sudjelovanja u izradi strategija

Procesi knjigovodstva

K1 Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa

K2 Proces blagajničkog poslovanja

K3 Proces sastavljanje godišnjeg obračuna

K4 Proces knjigovodstva

K5 Proces usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige

K6 Proces izrade financijskih izvješća

K7 Proces obračuna PDV-a

K8 Proces obračuna refundacija bolovanja

Procesi nabave

 

Procesi prihoda

P1 Proces naplate prihoda

P2 Proces zakupa poljoprivrednog zemljišta

P3 Proces zakup javnih površina

P4 Provođenje komunalnog reda

Procesi rashoda

Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći, subvencija

R1 Proces obračuna i isplata plaća i naknada

R2 Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstava

R3 Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći, subvencija

R4 Proces održavanje objekata u vlasništvu općine

R5 Proces stipendiranja učenika i studenata

R6 Proces utvrđivanja i isplate naknade štete nastale elementarnom nepogodom

R7 Proces upravljanja voznim parkom

R8 Proces održavanja Javne rasvjete

R9 Proces nadzora komunalne infrastrukture

Procesi upravljanja imovinom

UI1 Proces upravljanja imovinom

UI2 Proces prostornog planiranja

UI3 Proces godišnjeg popisa imovine i obveza

Procesi upravljanja projektima

UP1 Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti

Menu Title
Skip to content