Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Zdenci

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zdenci:

I Opći dio

1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, broj „Narodne novine – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08);
2. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda);
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17);
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18);
5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10);
6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16);
7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15);
8. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12 i 121/16);
9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17);
10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 48/13 – pročišćeni tekst i 57/15)
11. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15);
12. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst);
13. Zakon o radu (“Narodne novine” broj 93/14-pročišćeni tekst i 127/17);
14. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 71/14,118/14 i 154/14);
15. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14);
16. Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15);
17. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15);
18. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14);
19. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09);
20. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16),
21.Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10);
22.Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92710);
23. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15);
24. Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14 i 110/15);
25. Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16);
26. Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 26/03, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15);
27.Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09);
28. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu („Narodne novine“ broj 83/14);
29. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” 39/13, 48/15)

II Izgradnja i prostorno uređenje

1. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13 i 20/17);
2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17);
3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11);
4. Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” broj 125/11 i 64/15);
5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13 i 65/17);
6. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02);
7. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 112/17);
8. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10, 111/10 i 55/12);
9. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 95/15 i 44/17).

III Energetska učinkovitost

1. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (“Narodne novine” broj 152/08, 55/12, 101/13 i 14/14);
2. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14, 150/14, 135/15, 22/16, 49/16, 17/17 i 77/17).

IV Zaštita okoliša i prirode

1. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15);
2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14 i 3/17);
3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08);
4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17);
5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 117/17);
6. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16).

V Komunalno gospodarstvo

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15);
2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12);
3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14);
4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17);
5. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12 i 89/17);
6. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02);
7. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15);
8. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17);
9. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14);
10. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 120/16 i 127/17).

VI Upravljanje nekretninama

1. Zakon o zemljišnim knjigama (“Narodne novine” broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13, 60/13 oi 108/17);
2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14 i 69/17);
3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11 i 64/15);
4. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine“ broj 94/13, 18/16 i 89/17).

VII Financije

1. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15);
2. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 118/16 i 113/17);
3. Zakon o državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 80/11);
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 139/10 i 19/14);
5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (“Narodne novine” broj 78/15);
6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 115/16);
7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04 i 35/05);
8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17);
9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 91/10 i 112/12);
10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 71/15 i 104/17);
11. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13)
12. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 78/15, 134/15 i 120/16);
13. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/04, 95/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16);
14. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16);
15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13, 148/13, 143/14 i 115/16);
16. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17);
17. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15 i 121/16);
18. Pravilnik o registru koncesija (“Narodne novine” broj 1/18);
19. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17);
20. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09);
21. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10 i 120/13);
22. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13 i 102/17);
23. Pravilnik o proračunskom nadzoru (“Narodne novine” broj 71/13 i 57/15);
24. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 55/09 i 139/10);
25. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” 130/11);
26. Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 1/17);
27. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (“Narodne novine” broj 42/16);
28. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu dug ate prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/14);
29. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15);
30. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini (“Narodne novine” broj 11/17);
32. Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 132/11);
33. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12).

VIII Društvene djelatnosti

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17);
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13);
3. Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16);
4. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 95/15, 52/16, 16/17 i 130/17);
5. Zakon o hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/10);
6. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09);
7. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine” broj 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 14//13 i 92/14);

AŽURIRANO: 25. siječnja 2018. godine

Menu Title
Skip to content